۰۵آذر
آنچه “مرقوم داشته اند” و آنچه “توافق کرده اند”

آنچه “مرقوم داشته اند” و آنچه “توافق کرده اند”

متن آنچه در قضیه هسته ای “توافق شده” را بخوانید و متن آنچه “مرقوم شده” را هم بخوانید. آیا بین آنچه “مرقوم شده” با آن چه “توافق شده” ممکن است تفاوتی باشد ؟ و اگر هست این تفاوتها چیست؟