‌ شهر جدید پردیس

۲۳دی
جدید التاسیس بودن دست آویزی برای ساخت و ساز غیر مجاز در پردیس

جدید التاسیس بودن دست آویزی برای ساخت و ساز غیر مجاز در پردیس

فرماندار پردیس جدید التاسیس بودن این شهرستان را دلیل دست آویزی برای ساخت و ساز غیرمجاز در پردیس برشمرد.