کود تقلبی

۲۸شهریور
لزوم جلوگیری از ورود کودهای تقلبی و خارج از شبکه در پیشوا

لزوم جلوگیری از ورود کودهای تقلبی و خارج از شبکه در پیشوا

با نظارت بیشتر از عرضه کودهای تقلبی و خارج از شبکه در شهرستانان پیشوا جلوگیری می‌شود.