چگونه پرداخت وام یک ملیون تومانی

۳۱فروردین
متقاضیان وام یک میلیونی چه پیامک هایی را باید دریافت کنند؟

متقاضیان وام یک میلیونی چه پیامک هایی را باید دریافت کنند؟

جزئیات پیامک های وزارت رفاه برای دریافت وام یک میلیونی سرپرستان خانوار را در این گزارش بخوانید.