چگونه سفید کردن انگشتر نقره

۰۸اردیبهشت
چگونه سفید کردن انگشتر نقره

چگونه سفید کردن انگشتر نقره

برای اینکه انگشتر نقره تان سیاه نشو مقداری گچ در کنار آن نگاه دارید و برای سفید کردن آن می توانید از خمیردندان استفاده کنید.