چهل-کچل-بهترین-فیلم-جشنواره-رشد- تهرانیوز

۱۱آذر
چهل کچل بهترین فیلم جشنواره رشد

چهل کچل بهترین فیلم جشنواره رشد

تندیس سیمین بهترین فیلم جشنواره رشد به اثر صادق صادق دقیقی رسید.