چهار هزار نظامی آمریکایی

۲۲خرداد

ورود ۴۰۰۰ نظامی آمریکا به فرودگاه بغداد

ورود چهار هزار نظامی آمریکایی به فرودگاه بغداد برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق علیه داعش و ورود نیروهای ارتش عراق به برخی مناطق موصل از جدیدترین خبرهای امنیتی عراق به شمار می رود.