چشمه تلخاب

۰۴اسفند
چشمه تلخاب از جاذبه‌های طبیعی فشم

چشمه تلخاب از جاذبه‌های طبیعی فشم

چشمه تلخاب از جاذبه های طبیعی اطراف فشم است که مورد توجه بسیاری از گردشگران ایرانی و البته بازدید کنندگان خارجی قرار گرفته است.

۲۷مرداد
چشمه تلخاب از جاذبه‌های طبیعی فشم

چشمه تلخاب از جاذبه‌های طبیعی فشم

چشمه تلخاب از جاذبه های طبیعی اطراف فشم است که مورد توجه بسیاری از گردشگران ایرانی و البته بازدید کنندگان خارجی قرار گرفته است.