چرا کرونا

۱۴فروردین
چرا کرونا تأثیر بیشتری بر کشورهای توسعه یافته داشت؟

چرا کرونا تأثیر بیشتری بر کشورهای توسعه یافته داشت؟

باید دید تفاوت ماهیت ویروس کرونا با یک بیماری ساده تر چیست؟ ویروس کرونا در ماهیتش چند ویژگی متمایز کننده دارد.