چراغ سبز مذاکره امارات با ایران

۱۷مرداد
چراغ سبز امارات برای مذاکره با ایران

چراغ سبز امارات برای مذاکره با ایران

امارات و عربستان اخیرا در روابط خود با ایران پالس مثبت و چراغ سبز نشان داده تا دوباره روابطشان با جمهوری اسلامی را احیا کنند.