پیک

۱۲آبان
اسیدپاشی به راننده پیک رستوران

اسیدپاشی به راننده پیک رستوران

حملات اسیدی در پایتخت انگلیس از سر گرفته شده است.