پیش تولید

۲۵مرداد
بازگشت «بهنوش بختیاری» به تلویزیون

بازگشت «بهنوش بختیاری» به تلویزیون

برنامه جدید عموپورنگ (داریوش فرضیایی) که مراحل پیش تولید خود را پشت سر گذاشته بود، وارد مراحل ابتدایی تولید شد.