پیش بینی قطعی وقوع زلزله

۰۴آذر

پیش بینی قطعی وقوع زلزله در ساعات آینده شایعه پراکنی است

اعضای ستاد بحران استان کرمانشاه پیش بینی قطعی وقوع زلزله قوی در ساعات پایانی و بامداد امشب را کذب و زلزله های دقایقی قبل در قصر شیرین را بدون خسارت عنوان کردند.