پیشکسوتان پرسپولیس

۰۷مرداد
پرسپولیس در سردرگمی به سر میبرد

پرسپولیس در سردرگمی به سر میبرد

کارشناس فوتبال ایران معتقد است سرمربی پرسپولیس کار دشواری برای موفقیت در پرسپولیس دارد.