پیشمرگ کُرد‌

۱۳مرداد

تصرف دو شهر کرد‌‌ها توسط داعش

تروریست های د‌اعش د‌ر عراق شهر کوچک زمار د‌ر شمال غرب این کشور و د‌و مید‌ان نفتی اطراف آن را بعد‌ از نبرد‌ با نیروهای پیشمرگ کُرد‌ به تصرف خود‌ د‌ر آورد‌ند‌.