واگذاری اموال دولتی

۱۰دی
اما و اگر‌های واگذاری اموال دولتی

اما و اگر‌های واگذاری اموال دولتی

۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است از اموال دولتی فروخته یا مولدسازی شود و سهمی از منابع بودجه ۱۳۹۹ را تامین کند، در حالی در شک و تردید است و هیاهو به پا کرده که حتما وزارت اقتصاد نسبت به تحقق آن تضمین داده و مطمئن است که سازمان برنامه و بودجه روی این درآمد حساب باز کرده است.