واکنش ایران

۰۹شهریور
واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره برنامه موشکی

واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره برنامه موشکی

سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه گفت: در این شرایط آنان را هیچ گزیر و گریزی از انجام تعهدات شان و ایران و ایرانی را نیز گزیر و گریزی جز بی اعتمادی نیست.