واژگونی تریلی

۱۸آبان
بی احتیاطی راننده تریلی سبب واژگونی خودرو شد

بی احتیاطی راننده تریلی سبب واژگونی خودرو شد

بر اثر بی احتیاطی راننده، یک دستگاه تریلی در داخل تونل شماره دوی دلیچایی واژگون شد.