واژه اتیسم

۱۸فروردین
اتیسم بیماری نیست

اتیسم بیماری نیست

عضو هیات مدیره انجمن علمی گفتار درمان ایران گفت: اتیسم بیماری نیست و آن را صفت قلمداد نکنیم.در ضمن کلمه اتیسم گرته‌برداری از اصطلاح خارجی بوده و نیازی به ترجمه یا نسبت دادن به اوت (خارج) نیست، پس باید اتیسم نگاشته شود نه اوتیسم.