واریز درامد اینستاگرامی

۰۱آبان
واریز درآمدهای اینستاگرامی پرسپولیس به حساب یک خانم!

واریز درآمدهای اینستاگرامی پرسپولیس به حساب یک خانم!

شکایت باشگاه پرسپولیس به خاطر سوء استفاده از صفحه اینستاگرام این باشگاه در شعبه ۹ بازپرسی فرهنگ و رسانه جریان دارد.