واحدهای صنفی آلاینده

۰۳مهر
چند درصد واحدهای صنفی آلاینده نسیم شهر دارای پروانه کسب هستند؟

چند درصد واحدهای صنفی آلاینده نسیم شهر دارای پروانه کسب هستند؟

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: متاسفانه ۹۹ درصد از واحدهای صنفی بازیافت ضایعات که سبب آلودگی محیط زیست می شوند، دارای پروانه کسب هستند.