محمد گلستانی‌فر

۳۰فروردین
یارانه نان هم پرکشید/ تکلیف نان در تنور آزادپز‌ها یکسره شد

یارانه نان هم پرکشید/ تکلیف نان در تنور آزادپز‌ها یکسره شد

هنوز گرانی دست از سر نان برنداشته بود که یارانه نان هم پر کشید و رفت؛ حالا این نرخ‌های بی‌حساب و کتاب با جیب خالی خانوار‌ها نمی‌خواند و این گونه است که نرم نرمک نان هم غذای از ما بهتران می‌شود!