محمد کاظم انبارلويي

۲۶مرداد
فاجعه دیپلماتیک!
یادداشت/

فاجعه دیپلماتیک!

قطعنامه پیشنهادی آمریکا به‌صورت یک کاغذ پاره‌ای روی‌میز شورای امنیت باقی ماند. طی ۷۵ سال حیات سازمان ملل تاکنون سابقه نداشته آمریکا این‌طور مفتضح در شورای امنیت تنها بماند.

۰۸آبان
آیا مملکت تعطیل است ؟

آیا مملکت تعطیل است ؟

رئیس جمهور محترم در جلسه هیئت دولت گفته است؛ «به مردم می‌گویم چه کسی مملکت را تعطیل کرده است.» از این گزاره معلوم می‌شود از دیدگاه رئیس قوای اجرایی کشور «مملکت تعطیل» است.