محمد هادی کرمانی

۱۶دی
تبلیغات کاندیدها نباید موجب تخریب اموال‌عمومی شود

تبلیغات کاندیدها نباید موجب تخریب اموال‌عمومی شود

کرمانی با بیان اینکه برای جلوگیری از تخریب اموال عمومی در سطح شهر با چسباندن پوسترهای تبلیغاتی لازم است اطلاع‌رسانی به دفاتر کاندیداها صورت گیرد، افزود: علاوه بر نظارت اعضای تبلیغات و امحا شهرداری، دفاتر کاندیداها نیز همکاری لازم داشته باشند.