محمد مهدی هادوی

۲۷شهریور
همکاری مشترک صمت با نهادهای عمومی توسعه می‌یابد
مرکز ساخت داخل صمت:

همکاری مشترک صمت با نهادهای عمومی توسعه می‌یابد

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق حداکثری اهداف برنامه ساخت داخل، توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سایر دستگاه‌ها و توسعه همکاری‌های مشترک با نهاد‌های عمومی در زمینه‌های مختلف در اولویت کاری وزارت صمت است.