محمد رضا شاه پهلوی

۰۵مرداد
روزهای نکبت بار یک دیکتاتور + تصاویر

روزهای نکبت بار یک دیکتاتور + تصاویر

محمد رضا شاه پهلوی که دهه ها سلطنت خویش را موهبتی الهی دانسته و خویشتن را شاه شاهان و میراث بر حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی می دانست با دست و پنجه کردن با بیماری مهلکش در غربت و در اوج خفت و ذلت درگذشت.