محمد خدابخشی

۲۳آذر
خدابخشی : تعیین تمهیداتی خاص برای جبران کاهش قدرت خرید مردم

خدابخشی : تعیین تمهیداتی خاص برای جبران کاهش قدرت خرید مردم

محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود که با حضور نوبخت برگزار شد پرداخت.