محمد حسین برخواه

۲۷مرداد
پیشنهاد گل محمدی به ملی پوش دسته فوق سنگین وزنه برداری

پیشنهاد گل محمدی به ملی پوش دسته فوق سنگین وزنه برداری

علی داودی با حضور در اداره کل ورزش و جوانان مشکلات خود را بیان کرد و قول همکاری گرفت.