محمد حسین ایمانی خوشخو

۰۸اردیبهشت
حرکت دانشگاه علم و فرهنگ در مسیر کارآفرینی است

حرکت دانشگاه علم و فرهنگ در مسیر کارآفرینی است

رییس دومین کنگره بین المللی وب پژوهی گفت: مرکز وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ در راستای حمایت از ایده های جدید در این حوزه راه اندازی شده است.