محمد جواد جمالی

۲۰شهریور
تحریم نهادهای نظامی و انقلاب توسط خودمان، عزت ایرانیان را زیرسوال می برد

تحریم نهادهای نظامی و انقلاب توسط خودمان، عزت ایرانیان را زیرسوال می برد

وقوع چنان وقایعی مثل تحریم کردن خودمان توسط خودمان، یک تست برای کشورمان است و قطعا اگر این اتفاق رخ دهد، عاملی است برای افزایش فشار غرب و آمریکا بر ایران تا خواسته های آنها را در کشور پیاده کنیم.