محمد جنیدی

۲۵دی
زندگی شهدا خدایی بود

زندگی شهدا خدایی بود

همسر شهید جنیدی گفت: زندگی شهدا خدایی بود، آن ها اعتقادات قوی داشتند، آقا محمد هر وقت می خواست به جبهه برود همه هم و غمش خدا بود و می گفت غیر خدا من برای هیچ چیزو هیچکس جان شیرینم را معامله نمی کنم.