محمد جعفری منش

۲۵شهریور
نامه «شهید محمد جعفری منش» که فرصت ارسال به «امام خامنه‌ای» نیافت

نامه «شهید محمد جعفری منش» که فرصت ارسال به «امام خامنه‌ای» نیافت

این اواخر خودش هم می‌دانست دیگر زیاد دوام نمی‌آورد. بی تاب دیدن آقا شده بود. چند ماه پیش بود که به ما گفت: اینطور نمی‌شود. خودم باید یک نامه برای آقا بنویسم و بگویم که دوست دارم ببینمشان. این نامه نوشته شد اما فرصت ارسال نیافت.