محمد احمدزاده

۲۳مهر
ماشین سرمربی ملوان پس از تصادف شدید + عکس

ماشین سرمربی ملوان پس از تصادف شدید + عکس

سرمربی ملوان دچار سانحه رانندگی شد. محمد احمدزاده سرمربی ملوان بندر انزلی در مسیر برگشت دچار سانحه رانندگی شد.