محل اسکان فرهنگیان

۰۶تیر
سطح اسکان فرهنگیان افزایش یافته ؟

سطح اسکان فرهنگیان افزایش یافته ؟

گرچه تعداد محل های اسکان فرهنگیان در تابستان امسال نسبت به سال ها گذشته افزایش و کاهش نداشته است اما مدیرکل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش می گوید سطح خدمات اسکان را افزایش داده ایم.