محققان و دانشمندان

۲۵دی
ایجاد زیرساخت‌ها برای جلوگیری از خروج محققان در دستور کار وزارت بهداشت است

ایجاد زیرساخت‌ها برای جلوگیری از خروج محققان در دستور کار وزارت بهداشت است

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان رسیدن به مقام اول تولید علم در بین کشورهای منطقه گفت: یکی از الویت‌هی وزارت بهداشت توجه و حمایت از نیروی انسانی محقق بود.