محققان بریتانیایی

۱۶فروردین
ویروس کرونا چند ساعت روی سطوح دوام می‌آورد؟

ویروس کرونا چند ساعت روی سطوح دوام می‌آورد؟

محققان زمان ماندگاری کرونا را روی سطوح بررسی کردند که نشان می‌دهد این ماندگاری روی سطوح مختلف متفاوت است.