محصولات داخلی

۱۹فروردین
با تعصب تمام کالای ایرانی بخرید

با تعصب تمام کالای ایرانی بخرید

حضرت آیت الله خامنه ای بارها با تاکید بر اینکه لازمه رسیدن به آرمان اقتصاد مقاومتی، خود اتکایی است، ترجیح تام مصرف کالای داخلی موجود در برابر تولیدات خارجی را مورد اشاره قرار داده اند.