محسن هاشمی در شورا شهر

۲۸آبان
توضیحات هاشمی درباره نتایج جلسه با معاون اول رئیس جمهور

توضیحات هاشمی درباره نتایج جلسه با معاون اول رئیس جمهور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران نتایج جلسه با معاون اول رئیس جمهور درخصوص تاثیر افزایش نرخ سوخت بر حمل و نقل تهران را تشریح کرد.