محسن لرستانی خواننده

۰۹فروردین
اعدام در انتظارخواننده پاپ ؟

اعدام در انتظارخواننده پاپ ؟

محسن لرستانی خواننده معروف به دلیل مشکلات اخلاقی به دادگاه احضار شد و با قرار بازداشت موقت به اوین رفت.