محسن فتاحی

۱۷شهریور
برگزاری متفاوت نمایشگاه عطر سیب در نقاط مختلف پایتخت

برگزاری متفاوت نمایشگاه عطر سیب در نقاط مختلف پایتخت

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری نمایشگاه عطر سیب با سبک و سیاق جدید در هشت نقطه پایتخت خبر داد.