محسن صالحی

۰۱آبان
تصویر معاونین وزارت صمت در حال کشیدن قلیان

تصویر معاونین وزارت صمت در حال کشیدن قلیان

تصویری از صادق نجفی، یونس الستی و شجاعی‌برهان سه معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال قلیان کشیدن در یکی از چای خانه‌های سطح تهران.