محسن داودی

۱۴شهریور
قهرمانی که قلابی از آب درآمد!

قهرمانی که قلابی از آب درآمد!

یک نفر با استفاده از مدال های تقلبی خود را قهرمان وزنه برداری جوانان جهان معرفی کرده و از تشابه نام خانوادگی اش با وزنه بردار فوق سنگین ایران سوء استفاده می کند.