محسن اژه ای

۲۰اردیبهشت
چرا مسئولان بانک مرکزی گذاشتند ۵۷۵ بدهکار بانکی ایجاد شود

چرا مسئولان بانک مرکزی گذاشتند ۵۷۵ بدهکار بانکی ایجاد شود

معاون اول قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های دیگر وظایف خود را انجام نمی‌دهند و آن را به دوش قوه قضاییه می‌اندازند. بانک مرکزی لیست ۵۷۵ بدهکار بانکی را به قوه قضاییه داده است، مگر مقررات را نمی‌دانستند، اگر وثیقه دارید تملک کنید اگر ضامن دارند اقدام کنید چرا فقط لیست می‌دهند.