محسن اراکی

۱۵بهمن
نظر امام (ره) راجع به شکل گیری احزاب چه بود؟

نظر امام (ره) راجع به شکل گیری احزاب چه بود؟

امام (ره) نظر بسیار مثبتی به احزاب داشتند، با این شرط که اهداف حزب مثبت، نیک و در مسیر خدمت به مردم و جامعه باشد.