محرّمات الهى

۲۴مرداد

نزول‌ رحمت‌ در شب‌ و روز جمعه

در روایات اسلامی شب و روز جمعه از سایر شبها و روزها بهتر و با فضیلت تر یاد شده و بندگان به انجام عبادات‏ حق تعالى و تقرب جستن به خدا با انجام کارهاى شایسته و ترک همه محرّمات الهى دعوت شده اند.