محرومیت مدارس

۰۵شهریور
محرومیت نیمی از مدارس جهان از آب سالم

محرومیت نیمی از مدارس جهان از آب سالم

کارشناسان هشدار دادند: نزدیک به نیمی از مدارس جهان از دسترسی به آب سالم و سرویس بهداشتی محروم هستند.