محرومیت محسن فروزان

۲۷فروردین
آغاز عصر جدید در تراکتورسازی

آغاز عصر جدید در تراکتورسازی

با محرومیت فروزان، عصر جدیدی در درون دروازه تراکتورسازی آغاز می‌شود.