محتویات برجام ب

۰۷بهمن
برخی نمایندگان مجلس هنوز در خصوص جزئیات برجام چیزی نمی دانند/ مسئولین امتیازات زیادی به دشمن واگذار کرده اند/ عدم تغییر زندگی مردم از نظر معیشتی و اقتصادی

برخی نمایندگان مجلس هنوز در خصوص جزئیات برجام چیزی نمی دانند/ مسئولین امتیازات زیادی به دشمن واگذار کرده اند/ عدم تغییر زندگی مردم از نظر معیشتی و اقتصادی

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: برجام، مسئله ای ملی است که باید آحاد مردم از جزئیات آن با خبر باشند، نه اینکه فقط تیم مذاکره کننده از محتویات برجام با خبر باشند و چنین حرکاتی از سوی دولتی ها نشان می دهد که آنها امتیازات زیادی را به دشمن واگذار کرده اند و هراس دارند تا واقعیت ها را عنوان کنند.