محاکمه‌قاتلان‌دانشمندان‌هسته‌ای‌

۲۵اردیبهشت

لزوم‌محاکمه‌قاتلان‌دانشمندان‌هسته‌ای‌ایران

هانس بلیکس مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم محاکمه قاتلان دانشمندان هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت: آمریکا و انگلیس می‌خواستند دموکراسی زوری و اجباری به خاورمیانه تحمیل کنند.