مجوز-نمایش-خرگیوش-تهرانیوز

۰۷آذر
مجوز نمایش برای «خرگیوش»

مجوز نمایش برای «خرگیوش»

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۲ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.